A1

اعداد 0 – 99

به طور کلی، اعداد را در زبان آلمانی با حرف کوچک می نویسند. اعداد ۰ تا ۱۳ از قانون خاصی برخوردار نیستند و بایستی حفظ شوند، اما اعداد […]

A1

ضمایر ملکی

ضمیرهای ملکی در زبان آلمانی برای نشان دادن مالکیت یا تعلق استفاده می‌شوند. این ضمیرها بسیار ساده هستند و پس از کمی تمرین به راحتی قابل درک خواهند […]

A1

منفی ساز kein , keine

کلمات “Kein” و “Keine” حروف تعریف نامعینی (در حالت نومیناتیو) هستند که برای بیان نفی در زبان آلمانی استفاده می‌شوند. فرم آنها بسته به جنس و حالت اسمی […]

A1

Akkusativحالت آکوزاتیو

در زبان آلمانی، Akkusativ یکی از چهار حالت دستوری است که در کنار Nominativ، Genitiv و Dativ قرار می‌گیرد. این حالت عمدتاً مفعول مستقیم جمله را نشان می‌دهد، […]

A1

حالت نومیناتیو Nominativ

در زبان آلمانی، Kasus به معنای حالت دستوری یک اسم، ضمیر یا حرف تعریف است که در انگلیسی به “case” ترجمه می‌شود. چهار حالت اصلی وجود دارد: Nominativ […]

A1

فعل möchten

فعل “möchten” در زبان آلمانی به معنای “خواستن” یا “دلخواه بودن” است و به صورت شخصی می‌تواند درخواست، پیشنهاد یا علاقه را بیان کند. این فعل به عنوان […]

A1

فعل‌های قابل جداشدن (Trennbare Verben)

فعل‌های قابل جداشدن (Trennbare Verben) فعل‌های ترکیبی در زبان آلمانی هستند که از ریشه فعل و پیشوندی قابل جداشدن تشکیل شده‌اند. ویژگی منحصربه‌فرد این فعل‌ها این است که […]

A1

فعل گذشته (Partizip II)

یک فعل Partizip II یا Past Participle، یک شکل فعل است که برای بیان عملی که قبلاً انجام شده است، استفاده می‌شود. این یک جزء اساسی در تشکیل […]

A1

زمان گذشته کامل(Perfekt)

در زبان آلمانی، زمان گذشته کامل یا Perfekt tense برای بیان عملی که در گذشته انجام شده و به اهمیت آن در زمان حال اشاره دارد، استفاده می‌شود. […]